Retribucions legislatura 2019-2023

Detall de les retribucions, segons text de la proposta d'acord del Govern bipartit d'Unitat i Esquerra

El càrrec d’Alcaldessa amb dedicació parcial del 95%, Sra. Yolanda Lorenzo, percebrà una retribució anual bruta de 37.395,33€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El càrrec de Regidor amb dedicació parcial del 40%, Sr. Sergi Ruiz, percebrà una retribució anual bruta de 15.745,40€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El càrrec de Regidora amb dedicació parcial del 40%, Sra. Sandra Alvarez, percebrà una retribució anual bruta de 15.745,40 €, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El càrrec de Regidor amb dedicació parcial del 40%, Sr. Jordi Vall-llovera, percebrà una retribució anual bruta de 15.745,40€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El càrrec de Regidor amb dedicació parcial del 40%, Sr. Abelardo López, percebrà una retribució anual bruta de 15.745,40€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El càrrec de Regidora amb dedicació parcial del 40%. Sra. Sara Iglesias, percebrà una retribució anual bruta de 15.745,40€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El càrrec de Regidora amb dedicació parcial del 40%, Sra. Mercedes Blanco, percebrà una retribució anual bruta de 15.745,40€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


TERCER. Establir a favor dels membres de la Corporació que no tenen cap delegació, l’import de 110 € per assistència a sessions plenàries, 88 € per assistència a la Comissió Informativa Permanent, 50€ per assistència a la Comissió informativa de la Junta de Govern i 50€ per assistència a la Junta de Portaveus, una vegada sigui creada.

Els plens municipals extraordinaris que siguin únicament per al sorteig dels membres de les meses electorals no seran remunerats.