jxv vol eliminar les barreres arquitectòniques

Ple de l'Ajuntament

Juliol de 2019


MOCIÓ PER A L’ESTUDI I L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANES (BAU) AL NUCLI URBÀ DE VILANOVA DEL VALLÈS.


Les barreres arquitectòniques constitueixen un dels elements que dificulten la qualitat de vida de moltes persones a Vilanova del Vallès, en ser un impediment per a la mobilitat i l’autonomia pròpies dels vilanovins. Afecten principalment a les persones amb mobilitat reduïda, però també a les persones grans o als vilanovins que porten cotxets amb nadons.


Tot i que a Vilanova del Vallès ja s’han fet actuacions en aquest sentit quan hi ha hagut obres de nova urbanització dels vials, no és el cas en el nucli antic de Vilanova del Vallès, i és en aquesta zona on existeixen més barreres arquitectòniques i impediments pels vianants amb mobilitat reduïda, persones grans i a vilanovins amb cotxets per nadons o carretons de compra al anar al mercat setmanal.


El grup de Junts per Vilanova manté el nostre compromís en fer una Vilanova millor en accessibilitat i per tant, en treballar per la supressió de les barreres arquitectòniques en el nostre municipi.


S’ha constatat que en els darrers anys no s’ha executat cap millora per disminuir-les; per tant, hem de trobar una solució entre tots els grups polítics.


Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal de Junts per Vilanova proposa al ple el debat i l’adopció del següent acord:

Que es creï una comissió de seguiment i de treball per a realitzar un estudi per detectar totes les mancances en qüestió de barreres arquitectòniques a Vilanova del Vallès, i en el cas que existeixi, posar-lo sobre la taula i cercar solucions i treballar-lo entre tots els grups municipals.

Que s’inclogui a les millores per eliminar les barreres arquitectòniques els següents punts detectats en el nucli urbà; Carrer La Palma, Carrer Onze de setembre, Passeig del Sorral, Carrer Mogent, Plaça del Poble i la Plaça Pau Casals (entre altres)

Que l’Ajuntament de Vilanova busqui la manera per trobar crèdit i creï una partida de despeses exclusiva per a la supressió de barreres arquitectòniques a Vilanova del Vallès per al pressupost municipal de l’any 2020.

Que es doni prioritat i es fixi un calendari per les millores a realitzar per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques.